Regulamin serwisu

EamoreCzwartek, 22 sierpień 2019, 16:24768524

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną, poprzez serwis internetowy zlokalizowany pod adresem https://www.eamore.com.pl.
 2. Załączniki stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu:
  1. Polityka Prywatności - opublikowana na stronie https://www.eamore.com.pl/pomoc/polityka-prywatnosci;
  2. Polityka Cookies - opublikowana na stronie https://www.eamore.com.pl/pomoc/polityka-cookies;
 3. Niniejszy Regulamin (oraz załączniki stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu), udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Definicje:
  1. Administrator - Eamore.com.pl, e-mail: pomoc@eamore.com.pl;
  2. Serwis - oznacza serwis internetowy zlokalizowany pod adresem https://www.eamore.com.pl, za pośrednictwem którego świadczone są usługi drogą elektroniczną.
  3. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.
  4. Regulamin - niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), określający zasady korzystania z Serwisu;
  5. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, w języku polskim, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, dotycząca usług, które Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników;
  6. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem), tj. adresem email i hasłem ustalanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika;
§2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. NIEDOZWOLONE jest podawanie w treści ogłoszenia jakichkolwiek cen lub stawek (warunki spotkania można uzgodnić telefonicznie lub w formie wiadomości za pośrednictwem czatu lub email), wyjątek stanowią ogłoszenia zamieszczone w kategoriach PREMIUM - w kategoriach tych dozwolone jest podawanie cen. Treści wszystkich publikowanych ogłoszeń, a w szczególności ogłoszeń dotyczących sponsoringu muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz regulaminem serwisu. Treści ogłoszeń mogą zawierać wyraźny seksualny materiał obrazowy lub tekstowy, jednak nie mogą nosić znamion przestępstwa, pornografii dziecięcej, stręczycielstwa czy kuplerstwa. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowanych ogłoszeń, odpowiedzialność za publikowane treści leży po stronie Użytkowników. Ogłoszenia niezgodne z prawem oraz regulaminem serwisu będą usuwane, opłaty za usunięte ogłoszenia nie podlegają zwrotowi.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie lub umyślne szkody wynikające z korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek jego części oraz korzystania z usług będących treściami zamieszczonych ogłoszeń.
 3. Administrator nie odpowiada za treść publikowanych ogłoszeń, za ich prawdziwość, aktualność oraz usługi zamawiane na podstawie ogłoszenia za pośrednictwem Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzane do Serwisu dane, treści, materiały oraz czynności wykonane w związku z korzystaniem z Serwisu, a także za osoby trzecie, które z jego powodu w jakikolwiek sposób uzyskały dostęp do Serwisu i danych w nim zawartych.
 6. Administrator nie moderuje, nie ingeruje w korespondencje prowadzane pomiędzy użytkownikami poprzez funkcję czatu. Do blokowania niechcianych wiadomości służy strona Zablokowani użytkownicy. Naruszenie dóbr osobistych użytkownicy serwisu mogą zgłaszać i dochodzić w oparciu o procedury przewidziane w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności na drodze postępowania cywilnego.
§3. KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU
 1. Użytkownik korzystający z Serwisu potwierdza, że zapoznał się z treścią poniższego regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety.
 3. Użytkownikiem serwisu może być osoba pełnoletnia czyli osoba, która ma ukończone 18 lat.
 4. Rejestracja konta użytkownika w serwisie jest darmowa, do niczego nie zobowiązuje i nie wiąże się z ponoszeniem żadnych opłat.
 5. Użytkownik dodając ogłoszenie (dalej zwane jako ogłoszenie) ponosi odpowiedzialność za jego treść oraz mogące wyniknąć z tej treści konsekwencje prawne.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich.
 7. Wszystkie ogłoszenia aktywowane są na czas nieokreślony (dożywotnio) oraz mają ogólnodostępne dane kontaktowe.
 8. Serwis służy wyłącznie do wymiany kontaktów towarzyskich pomiędzy użytkownikami.
 9. Serwis zastrzega sobie prawo wykonania telefonu celem weryfikacji prawdziwości ogłoszenia.
 10. W przypadku zamieszczenia ogłoszenia zawierającego link do serwisu konkurencyjnego, ogłoszenia zawierającego w treści lub na załączonym do ogłoszenia zdjęciu nazwę serwisu konkurencyjnego, ogłoszenia stanowiącego inną formę reklamy (zarówno bezpośrednią, jak i pośrednią) serwisu konkurencyjnego - ogłoszenia te będą niezwłocznie usuwane, a konto użytkownika zostanie zablokowane. Użytkownik zamieszczający wyżej wymienione ogłoszenie zostanie obciążony opłatą w wysokości 10000 PLN netto (plus 23% VAT) za każdorazowe zamieszczenie ogłoszenia - tytułem reklamy w serwisie (opłaty podlegają kumulacji). Za serwis konkurencyjny uważany jest każdy serwis o tematyce towarzyskiej i erotycznej, w szczególności serwis służący do wymiany kontaktów towarzyskich pomiędzy użytkownikami.
 11. W przypadku wysyłania do innych użytkowników wiadomości zawierających w treści link do serwisu konkurencyjnego lub wiadomości stanowiących inną formę reklamy (zarówno bezpośrednią, jak i pośrednią) serwisu konkurencyjnego - konto użytkownika zostanie zablokowane. Użytkownik zamieszczający wyżej wymienione ogłoszenie zostanie obciążony opłatą w wysokości 10000 PLN netto (plus 23% VAT) za każdorazowe wysłanie wiadomości - tytułem reklamy w serwisie (opłaty podlegają kumulacji). Za serwis konkurencyjny uważany jest każdy serwis o tematyce towarzyskiej i erotycznej, w szczególności serwis służący do wymiany kontaktów towarzyskich pomiędzy użytkownikami.
 12. Bez powiadomienia będą usuwane: 
  1. Ogłoszenia zawierające treści niezgodne z prawem, dotyczące pornografii dziecięcej, stręczycielstwa czy kuplerstwa, w szczególności ogłoszenia zawierające w treści kwoty, stawki godzinowe czy inne korzyści w zamian za świadczenie usług seksualnych;
  2. Ogłoszenia zawierające w treści żądania doładowania konta lub inne formy płatności;
  3. Ogłoszenia reklamujące strony konkurencyjne oraz zawierające odnośniki lub nazwy wszelkich innych stron www;
  4. Ogłoszenia napisane niedbale, zawierające wulgaryzmy, błędy ortograficzne, stylistyczne lub napisane w dużej części WIELKIMI LITERAMI;
  5. Ogłoszenia zamieszczone w nieprawidłowych kategoriach tematycznych;
  6. Ogłoszenia zamieszczone wielokrotnie o tej samej lub podobnej treści;
  7. Ogłoszenia zawierające treści skopiowane z innych ogłoszeń, znajdujących się już w serwisie jak również treści, które były ewidentnie wzorowane na cudzym ogłoszeniu;
  8. Ogłoszenia dotyczące sprzedaży lub darmowego udostępniania kontaktów towarzyskich;
  9. Ogłoszenia sprzeczne z charakterem serwisu.
 13. Opłaty dotyczące ogłoszeń oraz kont, które zostały usunięte ze względu na łamanie postanowień niniejszego regulaminu nie podlegają zwrotowi.
 14. Treści oraz zdjęcia ogłoszeń, które zostały usunięte ze względu na łamanie postanowień niniejszego regulaminu nie podlegają zwrotowi.
 15. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie usunąć swoje Konto w Serwisie za pomocą odpowiedniego przycisku znajdującego się na stronie - Usuń konto. Z tytułu usunięcia konta nie są pobierane żadne opłaty, jednakże również opłaty uiszczone przez Użytkownika na rzecz Administratora przed usunięciem Konta nie są zwracane. Z chwilą usunięcia Konta przez Użytkownika, wszystkie dane Użytkownika zostają nieodwracalnie usunięte, a Umowa zostaje uznana za rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
§4. CENNIK ŚWIADCZONYCH USŁUG
 1. Aby aktywować usługę płatną należy wejść na stronę https://www.eamore.com.pl/moje-ogloszenia i kliknąć odpowiedni odnośnik znajdujący się przy ogłoszeniu, dla którego usługę chcemy aktywować. Wyjątek stanowi usługa "Dostęp do danych kontaktowych", której aktywacja jest możliwa po wejściu na stronę danego ogłoszenia i kliknięciu w odnośnik znajdujący się w polu danych kontaktowych. Wszystkie usługi aktywowane w naszym serwisie są zapisywane, a ich historię można znaleźć na tej stronie.
 2. Opłaty dotyczące ogłoszeń, które zostały zamieszczone w kategoriach Premium są wyższe, kategorie Premium w serwisie są następujące: Pokazy skype, whatsapp; Agencje towarzyskie; Kluby go-go, night kluby; Sex shopy; Sex telefon; Zdjęcia i filmy; Pozostałe.
 3. Aktywacja ogłoszenia: Aby ogłoszenie było widoczne na stronach serwisu musi zostać aktywowane, aktywacja ogłoszenia jest płatna jednorazowo. Po dokonaniu aktywacji, ogłoszenie będzie widoczne na stronach serwisu dożywotnio lub w wybranym przez Użytkownika okresie emisji. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć ogłoszenie, zawiesić emisję ogłoszenia lub wznowić emisję ogłoszenia bez ponoszenia dodatkowych opłat. Koszt aktywacji ogłoszenia w przypadku płatności kartą lub środkami z konta w serwisie to 3 PLN lub w przypadku płatności SMSem to 3.69 PLN. Koszt aktywacji ogłoszenia zamieszczonego w kategorii Premium, w przypadku płatności kartą lub środkami z konta w serwisie to 20 PLN lub w przypadku płatności SMSem to 30.75 PLN.
 4. Podbicie ogłoszenia: Dzięki podbiciu ogłoszenie będzie wyświetlane jako pierwsze na głównej stronie serwisu oraz w wybranych przez Ciebie kategoriach. Ogłoszenie będzie wyświetlane na pierwszym miejscu dopóki ktoś inny nie zamieści nowego ogłoszenia lub nie podbije pozycji swojego ogłoszenia, wówczas Twoje ogłoszenie będzie wyświetlane jako kolejne na liście. Koszt podbicia (za każde podbicie) ogłoszenia w przypadku płatności kartą lub środkami z konta w serwisie to 3 PLN lub w przypadku płatności SMSem to 3.69 PLN. Koszt podbicia (za każde podbicie) ogłoszenia zamieszczonego w kategorii Premium, w przypadku płatności kartą lub środkami z konta w serwisie to 20 PLN lub w przypadku płatności SMSem to 30.75 PLN.
 5. Wyróżnienie ogłoszenia: Dzięki wyróżnieniu ogłoszenie będzie odznaczało się innym kolorem od pozostałych ogłoszeń na liście w wybranych przez Ciebie kategoriach. Dodatkowo Twoje ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie Wyróżnione ogłoszenia. Usługa aktywowana jest tylko raz i pozostaje aktywna przez cały okres emisji ogłoszenia w naszym serwisie. Koszt wyróżnienia ogłoszenia w przypadku płatności kartą lub środkami z konta w serwisie to 10 PLN lub w przypadku płatności SMSem to 11.07 PLN. Koszt wyróżnienia ogłoszenia zamieszczonego w kategorii Premium, w przypadku płatności kartą lub środkami z konta w serwisie to 20 PLN lub w przypadku płatności SMSem to 30.75 PLN.
 6. Dostęp do danych kontaktowych: Dane kontaktowe wszystkich ogłoszeń są ogólnie dostępne, jednakże właściciel ogłoszenia może włączyć opcję, która daje dostęp do danych kontaktowych tylko po dokonaniu płatności. Właściciel ogłoszenia ma wówczas pewność, że dane kontaktowe uzyskają jedynie naprawdę zainteresowani użytkownicy. Koszt dostępu do danych kontaktowych pojedynczego ogłoszenia w przypadku płatności kartą lub środkami z konta w serwisie to 10 PLN lub w przypadku płatności SMSem to 11.07 PLN. Koszt dostępu do danych kontaktowych pojedynczego ogłoszenia zamieszczonego w kategorii Premium, w przypadku płatności kartą lub środkami z konta w serwisie to 20 PLN lub w przypadku płatności SMSem to 30.75 PLN.
 7. Wiadomości email: Wszystkie wiadomości wysłane poprzez formularz kontaktowy Twoich ogłoszeń są BEZPŁATNIE zapisywane na Twoim koncie na stronie - Wiadomości - na tej stronie dostępna jest funkcja czatu, możesz odczytać otrzymane wiadomości i na nie odpowiedzieć (takie rozwiązanie zapewnia PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ, ponieważ podczas korespondencji nie są widoczne żadne dane osobowe, widoczny jest jedynie numer ID Twojego konta oraz ewentualnie Twoja nazwa użytkownika (jeśli ją podasz). Istnieje odpłatna możliwość wysyłania wiadomości bezpośrednio na Twój adres email (który jest przypisany do Twojego konta na stronie - Konto), wówczas cała korespondencja prowadzona jest z pominięciem naszego serwisu. Koszt usługi umożliwiającej otrzymywanie wiadomości bezpośrednio na adres email (który jest przypisany do konta użytkownika) w przypadku płatności kartą lub środkami z konta w serwisie to 50 PLN, opłata aktywacyjna pobierana jest tylko raz w momencie aktywacji usługi.
 8. Powiadomienia SMS: Gdy pojawią się nowe wiadomości na Twoim koncie na stronie - Wiadomości - możesz otrzymać od nas we wskazanym przez Ciebie terminie (dzień oraz godzina) wiadomość SMS z powiadomieniem. Za każdą wysłaną wiadomość ze środków zgromadzonych na Twoim koncie w serwisie będzie pobrana opłata w wysokości 0.3 PLN.
 9. Powiadomienia EMAIL: Gdy pojawią się nowe wiadomości na Twoim koncie na stronie - Wiadomości - możesz otrzymać od nas we wskazanym przez Ciebie terminie (dzień oraz godzina) wiadomość email z powiadomieniem. Za każdą wysłaną wiadomość ze środków zgromadzonych na Twoim koncie w serwisie będzie pobrana opłata w wysokości 0.3 PLN.
 10. Płatności SMS
  1. Prawidłowe świadczenie płatności SMSem uzależnione jest od prawidłowego działania sieci telefonii komórkowej, na co serwis nie ma żadnego wpływu i za co nie ponosi odpowiedzialności. SMSy można wysyłać tylko z telefonów komórkowych polskich sieci telefonii komórkowej. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez użytkownika błędnego kodu SMS bądź wysłanie kodu na niepoprawny numer.
  2. W przypadku wysłania SMSa o poprawnej treści pod poprawny numer i braku aktywacji usługi, prosimy sprawdzić historię płatności dostępną na stronie Płatności. Jeśli problem nadal nie zostanie rozwiązany to prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy. Zgłaszając problem należy pamiętać aby przesłać numer telefonu, z którego został wysłany SMS oraz numer ID transakcji (widoczny w historii płatności).
 11. Płatności przelewem lub kartą płatniczą
  1. W przypadku płatności przelewem lub kartą płatniczą jeśli kwota środków zgromadzonych na koncie w serwisie wystarcza na zakup danej usługi to opłata za usługę jest w pierwszej kolejności pobierana automatycznie z konta w serwisie.
  2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl. Dotpay to najbezpieczniejszy system obsługi płatności online. Stosowanie najnowszych technologii i rygorystycznych procedur sprawia, że Dotpay jest uznawany za najlepszy serwis obsługujący transakcje płatnicze sklepów internetowych, firm, jak i płatności między osobami fizycznymi.
  3. W przypadku braku aktywacji usługi prosimy sprawdzić historię płatności dostępną na stronie Płatności oraz czy opłata została pobrana z Państwa konta bankowego. Jeśli kwota nie została pobrana to oznacza, że płatność nie została dokonana poprawnie. W takim przypadku należy dokonać ponownej aktywacji. Jeśli jednak opłata za aktywację została pobrana z Państwa konta, a usługa nie została aktywowana to prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy. Zgłaszając problem należy pamiętać aby przesłać numer ID transakcji (widoczny w historii płatności).
 12. Faktury VAT są wystawiane są za płatności dokonane poprzez system Dotpay w aktualnym miesiącu oraz w aktualnym roku rozliczeniowym, zatem o fakturę za płatności dokonane w danym miesiącu należy wystąpić najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca. W celu otrzymania faktury VAT należy na stronie https://www.eamore.com.pl/platnosci zaznaczyć opcję "Proszę o wystawienie faktury VAT" i wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury. W terminie 24 godzin od momentu wystawienia faktury, zostanie ona przesłana pocztą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres email. Na życzenie użytkownika faktura może być również wysłana w formie papierowej drogą pocztową, koszt wysłania faktury drogą pocztową to 10 PLN brutto. Na życzenie użytkownika istnieje możliwość wystawienia duplikatu faktury, koszt wystawienia i wysłania duplikatu faktury drogą elektroniczną wynosi 5 PLN brutto. Faktury są wystawiane bez podpisu wystawcy i odbiorcy; podstawą prawną do wystawiania takich faktur jest § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 95, poz. 798). Odbiorca faktury oświadcza, iż jako podatnik VAT jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT oraz akceptuję przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661).
§5. OKRES ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Świadczenie usług rozpoczyna się w momencie poprawnego zarejestrowania konta przez Użytkownika lub w przypadku skorzystanie z usług oferowanych przez Serwis.
 2. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie usunąć swoje Konto w Serwisie za pomocą odpowiedniego przycisku - nie są pobierane żadne opłaty z tego tytułu, jednak również opłaty uiszczone przez Użytkownika na rzecz Administratora przed usunięciem Konta nie są zwracane, ponieważ Umowa o świadczenie usług w zakresie Abonamentu nie może zostać wypowiedziana. Z chwilą usunięcia Konta przez Użytkownika wszystkie dane Użytkownika zostają nieodwracalnie usunięte, a Umowa zostaje uznana za rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 3. Rozpoczęcie świadczenia usług w przypadku zawarcia Umowy z Administratorem następuje przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, w związku z czym Użytkownik, będący konsumentem zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 683) traci prawo odstąpienia od umowy, przy czym Administrator informuje uprzednio Użytkownika o utracie prawa odstąpienia od Umowy, na co Użytkownik w sposób wyraźny wyraża zgodę. Uprawnienie Użytkownika nie będącego konsumentem do odstąpienia od Umowy zawartej z Administratorem zostaje całkowicie wyłączone.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika nie będącego konsumentem, który swoim działaniem narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, bez uprzedniego wzywania go do zaprzestania naruszeń, co jest równoznaczne z usunięciem jego Konta, oraz natychmiastowym rozwiązaniem Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 5. Użytkownik, będący konsumentem, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Użytkownika. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:
   1. umyślnie narusza postanowienia Regulaminu;
   2. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu;
   3. dokonuje czynności niezgodnych z prawem;
   4. działa na szkodę Administratora;
   5. podał nieprawdziwe dane;
   6. utracił login lub hasło oraz nie skorzystał ze wskazanej przez Administratora Serwisu procedury odzysku loginu lub hasła;
   7. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach;
  W powyższych przypadkach Użytkownik nie może dochodzić żadnych roszczeń od Administratora ani dochodzić o zwrot dokonanej opłaty. W szczególności wyłączone jest prawo dochodzenia przez Użytkownika od Administratora odszkodowania na zasadach ogólnych, a Administrator ma prawo do całkowitego zablokowania dostępu do konta Użytkownika nawet za miesiące księgowe, za które Użytkownik dokonał opłat.
§5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator Serwisu oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w zakresie danych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, które Użytkownik udostępnił w celu świadczenia Usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie zbierane dane chronione są przy użyciu racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem.
 3. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jest jednak konieczne do realizacji Usługi. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie jego rejestracji w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych, a także podczas korzystania z usług Serwisu.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane innym osobom lub podmiotom dla celów marketingowych bez wyraźnej zgody Użytkownika, chyba że obowiązek takiego udostępnienia wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 6. Użytkownik jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, które przetwarza w ramach Usług świadczonych przez Serwis.
 7. Użytkownik jako administrator danych, ponosi pełną odpowiedzialność za istnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych podawanych w Serwisie w celu realizacji Usługi.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności Serwisu dostępnej na stronie https://www.eamore.com.pl/pomoc/polityka-prywatnosci, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.
§6. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie są własnością Administratora lub osób posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego wobec podmiotu/osoby dopuszczającej się takiego działania.
§7. REKLAMACJE
 1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach, tak aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać poprzez wiadomości email na adres: pomoc@eamore.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie https://www.eamore.com.pl/kontakt.
 3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko zgłaszającego, adres poczty elektronicznej Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Do prawidłowo złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email Użytkownika.
 6. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 30 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną (nie dotyczy to reklamacji składanej przez Użytkownika nie będącego konsumentem).
§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie serwisu z następujących przyczyn:
  1. zostanie wprowadzona nowa funkcjonalność serwisu, korzystanie z której nie może odbywać się na podstawie dotychczasowego regulaminu;
  2. zmiana jest wymuszona przepisami prawa;
  3. zostanie zmieniona dotychczasowa funkcjonalność serwisu, w szczególności w celu zwiększenia komfortu lub ułatwienia korzystania z serwisu;
  4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany regulaminu, użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z usług serwisu ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie konta, procedura usunięcia konta jest opisana w niniejszym regulaminie;
  5. Zmiana regulaminu wchodzi w życie od momentu opublikowania aktualnej wersji serwisu na niniejsze stronie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 3. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny, a w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu Administratora z Użytkownikiem niebędącym konsumentem, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy dla siedziby Administratora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 4. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.).
Regulamin

Strona wyłącznie dla osób pełnoletnich

Strona Eamore.com.pl zawiera ogłoszenia towarzyskie i anonse erotyczne, a także treści oraz zdjęcia o charakterze erotycznym. Jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią lub nie wyrażasz zgody na oglądanie treści erotycznych, prosimy o opuszczenie strony. Niniejsza strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, zgodnie z polityką cookies oraz polityką prywatności. Korzystając ze strony akceptujesz politykę prywatności oraz wyrażasz zgodę na używanie cookies, a także oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią i chcesz oglądać ogłoszenia i anonse erotyczne z własnej woli.

WchodzęOpuszczam stronę