Polityka prywatności

EamoreCzwartek, 22 sierpień 2019, 13:453900380

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady związane z gromadzeniem i przetwarzaniem Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu, do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez eamore.com.pl. W zależności czy jesteś Użytkownikiem czy Niezalogowanym Użytkownikiem, przejdź do odpowiedniej dla siebie sekcji aby uzyskać więcej informacji.

1. Definicje pojęć używanych w Polityce Prywatności
 1. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 2. EOG – Europejski Obszar Gospodarczy – strefa wolnego handlu i wspólny rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, z wyjątkiem Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
 3. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika.
 4. Administrator – Eamore.com.pl, NIP: 7712255384, ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa, fax: 22 1001147, e-mail: pomoc@eamore.com.pl
 5. Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 6. Polityka Prywatności – niniejszy dokument.
 7. Profil – funkcjonalność Konta, która pozwala Użytkownikowi na wprowadzanie i gromadzenie wybranych informacji.
 8. Regulamin – Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Serwis – serwis internetowy, w ramach którego Administrator świadczy swoje Usługi tj.: https://www.eamore.com.pl
 11. Urządzenie elektroniczne – urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany uzyskują dostęp do Serwisu.
 12. Usługi – świadczenia wykonywane przez nas w ramach prowadzenia Serwisu, opisane szczegółowo w Regulaminie m.in. świadczenie usługi Konta;
 13. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca Konto i korzystająca z Usług oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu.
 14. Użytkownik niezalogowany – osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która korzysta z Usług oferowanych przez Administratora w Serwisie, które nie wymagają założenia Konta.
 15. Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego.

2. Administrator danych osobowych i formy kontaktuAdministrator jest administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu RODO w związku z korzystaniem z Serwisu. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich Danych osobowych oraz praw, które w związku z tym Ci przysługują, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://www.eamore.com.pl/kontakt
3. Dane osobowe, cele i podstawy ich przetwarzania wobec poszczególnych kategorii osób
W związku z tym, że Serwis świadczy różne Usługi i funkcjonalności dla Użytkowników niezalogowanych oraz Użytkowników, w zależności od tego kim jesteś, będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnych podstawach prawnych wskazanych w przepisach RODO. Zależy nam na tym, aby informacja, którą otrzymujesz była jak najbardziej zrozumiała, dlatego nasza Polityka Prywatności zawiera sekcje dedykowane poszczególnym kategoriom osób odwiedzających nasz Serwis.

Założenie konta i uwierzytelnianie
Cel Zakres danych Podstawa prawna
Założenie Konta adres e-mail, hasło, adres IP Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Świadczenie Usług niewymagających rejestracji i założenia Konta
Cel Zakres danych Podstawa prawna
Świadczenie Usług niewymagających założenia Konta tj.:
 • przeglądanie ogłoszeń,
 • możliwość zapoznawania się z publikowanymi materiałami na forum, w aktualnościach i innych podstronach Serwisu.
Dane dotyczące aktywności w Serwisie: dane dotyczące oglądanych treści, sesji, wykorzystywanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji, adres IP. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Świadczenie Usług wymagających rejestracji i założenia Konta
Cel Zakres danych Podstawa prawna
Świadczenie Usług wymagających posiadania Konta w Serwisie tj.:
 • publikowanie, edytowanie ogłoszenia;
 • podbicie ogłoszenia;
 • wyróżnienie ogłoszenia;
 • powiadomienia SMS;
 • powiadomienia email;
 • wystawienie faktury.
Dane dostępne w koncie Użytkownika tj. adres e-mail, numer telefonu, informacje zawarte w treści ogłoszeń, zdjęcia dodawane przez Użytkownika do ogłoszenia, treść korespondencji wymienianej w ramach posiadanego Konta, adres IP. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w zakresie danych szczególnie chronionych (dotyczących preferencji seksualnych, orientacji) zawartych w ogłoszeniach i publikowanych treściach – art. 9 ust. 2 lit. e.

Rozliczanie Usług płatnych, wykonywanie obowiązków podatkowych i rachunkowych, windykacja należności oraz roszczenia
Cel Zakres danych Podstawa prawna
Rozliczenie umów o świadczenie Usług płatnych Imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, dane dotyczące nabytej Usługi. Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawidłowe ustalenie wysokości opłat za korzystanie z Usług.
Wykonywanie obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z realizacją umów w tym doręczenia faktur i e-faktur Imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, informacje dotyczące nabytej Usługi tj. kwota, data transakcji finansowej, nr NIP. Wypełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – wynikających przede wszystkim z obowiązujących przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych.

Marketing naszych Usług
Cel Zakres danych Podstawa prawna
Przesyłanie materiałów marketingowych drogą e-mailową/SMS Adres e-mail, nr telefonu podane w odrębnych formularzach, które służą do pozyskania zgód. Zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Inne cele
Cel Zakres danych Podstawa prawna
Statystyka korzystania z Serwisu, bezpieczeństwo Serwisu Informacje o odwiedzanych podstronach Serwisu, czas spędzony w Serwisie, wyszukiwane frazy, adres IP, lokalizacja, informacje o przeglądarce internetowej oraz o systemie operacyjnym, z którego korzystasz odwiedzając nasz Serwis. Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – zapewnienie bezpiecznego i łatwego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, poprawa jakości korzystania z Serwisu.
Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Adres e-mail, informacje dotyczące korzystania z Serwisu oraz inne informacje, które są niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym zasadności istnienia tego roszczenia oraz rozmiarów szkody wyrządzonej. Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
Rozpatrywanie skarg lub reklamacji związanych z naszymi Usługami Adres email oraz inne dane wprowadzone przez Użytkownika w Koncie, dane dotyczące korzystania z naszych Usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku. Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – poprawa usług świadczonych drogą elektroniczną, budowanie pozytywnych relacji z korzystającymi z Serwisu i Usług.
Prowadzenie profili w social mediach Dane osobowe pozyskane za pomocą poszczególnych mediów tj. m.in. imię i nazwisko, nazwa użytkownika, avatar (wizerunek), treść komentarzy i wiadomości, które do nas kierujesz. Więcej szczegółów dotyczących przetwarzania Danych osobowych, w związku z prowadzonymi profilami w social mediach znajduje się w klauzuli informacyjnej. Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – budowanie relacji z Użytkownikami, w tym marketing bezpośredni produktów i Usług oraz Serwisu.
4. Odbiorcy Twoich Danych osobowych
 1. Dostawcy usług - to podmioty, które pomagają nam świadczyć Usługi lub pomagają nam prowadzić działalność. Celem przekazania danych osobowych jest świadczenie Usług. Większość z tych podmiotów działa jako tzw. podmioty przetwarzające (zgodnie z art. 28 RODO), jednak część z nich może występować jako samodzielni administratorzy Danych osobowych. Podmioty, którym możemy przekazywać Dane osobowe, obejmują następujące kategorie:
  1. firmy zapewniające utrzymanie Serwerów;
  2. firmy zapewniające usługi w zakresie bezpieczeństwa informatycznego;
  3. firmy świadczące usługi telekomunikacyjne i podobne;
  4. zewnętrzni doradcy prawni i audytorzy;
  5. dostawcy usług płatniczych;
  6. firmy informatyczne, które świadczą usługi informatyczne.
 2. Organy państwowe - w sytuacji, gdy zwrócą się do nas uprawnione ku temu organy państwowe, udostępnimy Twoje Dane osobowe. Przez uprawnione organy państwowe w szczególności należy rozumieć: jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
5. Przekazywanie Danych osobowych poza EOGKorzystamy z dostawców, którzy mają siedzibę głownie na terenie Polski i w innych krajach EOG. Jednak niektórzy z naszych dostawców mogą mieć siedzibę poza terytorium EOG. W związku z transferem Twoich informacji poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatroszczyliśmy się o to, żeby nasi dostawcy dostarczali zapewnienia o wysokim poziomie ochrony Twoich Danych osobowych. Te zapewnienia obejmują zwłaszcza zobowiązanie do stosowania standardowych klauzul umownych, które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską.
6. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu Dane osobowe nie podlegają profilowaniu, które skutkuje podejmowaniem decyzji wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie.
7. Okresy przechowywania Twoich Danych osobowychAdministrator będzie przetwarzać Dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji przedstawionych w niniejszej Polityce celów oraz do czasu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. W niniejszej tabeli zamieszczono okresy przetwarzania w związku z poszczególnymi celami przetwarzania.

Cel przetwarzania Okres przetwarzania Danych osobowych
Dane przetwarzane w ramach świadczenia Usług Przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie Usług lub posiadania Konta. Jeżeli umowa przestanie obowiązywać lub Konto zostanie skasowane, będziemy przechowywać Twoje Dane osobowe przez 6 lat od tego momentu.
Dane zebrane za pomocą Cookies Zgodnie z cyklem życia poszczególnych plików Cookies.
Dane zebrane w związku z działaniami marketingowymi Do czasu wycofania zgody w tym celu.
Pytania skargi i wnioski W przypadku Użytkowników niezalogowanych, przez okres niezbędny do rozpatrzenia danego zapytania/skargi/wniosku, nie dłużej niż przez okres 3 lat od otrzymania określonej wiadomości. W przypadku, gdy określona wiadomość stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, będzie mogła być przechowywana do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Do czasu uznania przez nas za skuteczny zgłoszonego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych do tych celów.
8. Prawa w związku z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych Jeżeli chcesz skorzystać z możliwości realizacji swoich praw, możesz zgłosić żądanie poprzez formularz kontaktowy. Ponadto, masz także możliwość skorzystać z ustawień Konta dotyczących prywatności (dotyczy osób posiadających Konto). W przypadku, gdy skorzystasz z niżej wymienionych uprawnień i zwrócisz się do nas z pewnym żądaniem, będziemy realizować to żądanie (albo odmówimy jego spełnienia, jeśli będzie to konieczne) niezwłocznie, jednak nie później niż w przeciągu miesiąca od daty otrzymaniu żądania. Jeśli żądanie jest skomplikowane lub istnieje wiele takich żądań, i nie będziemy w stanie spełnić go w ciągu miesiąca, zobowiązujemy się zrealizować je w przeciągu dwóch kolejnych miesięcy, uprzednio informując Cię o wydłużeniu tego terminu.
 1. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich Danych osobowych, której udzieliłeś podczas korzystania z naszych Usług i funkcjonalności. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody i nie ma wpływu na przetwarzanie dokonane przez nas przed jej wycofaniem.
 2. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich Danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes określony w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych m.in. kwestionowania prawidłowości Danych osobowych. Po zgłoszeniu nam tego żądania do czasu jego rozpatrzenia, korzystanie z niektórych funkcjonalności lub Usług może stać się dla Ciebie niemożliwe – dotyczy Danych osobowych objętych żądaniem.
 4. Przysługuje Ci prawo żądania usunięcia Twoich Danych osobowych. Poniżej wskazujemy, kiedy masz prawo żądać od nas usunięcia Twoich Danych osobowych:
  1. przetwarzanie Twoich Danych osobowych odbywa się bezprawnie;
  2. po wycofaniu zgody na przetwarzanie Twoich Danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie było oparte na tej podstawie prawnej;
  3. po wniesieniu sprzeciwu na przetwarzanie Twoich Danych osobowych w związku z prowadzonymi przez nas działaniami marketingowymi;
  4. w przypadku, gdy cel przetwarzania oparty był na naszym uzasadnionym interesie, a sprzeciw został przez nas uznany za zasadny;
  5. przetwarzanie Twoich Danych osobowych przestało być niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub przetwarzane.
  6. mimo zgłoszonego żądania zaznaczamy, że część Twoich Danych osobowych może być przez nas mimo wszystko zachowana w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 5. Przysługuje Ci prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje Dane osobowe, a jeżeli takie przetwarzanie się odbywa masz prawo uzyskać:
  1. dostęp do swoich Danych osobowych;
  2. informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych Danych osobowych;
  3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych Danych osobowych;
  4. informacje o planowanym okresie przechowywania Danych osobowych lub o kryteriach ustalania tego okresu;
  5. informacje o przysługujących Ci na mocy RODO prawach oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  6. informacje o źródle Danych osobowych;
  7. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  8. informacje o zabezpieczeniach stosowanych przy przekazaniu Danych osobowych poza EOG;
  9. kopię swoich Danych osobowych.
 6. Przysługuje Ci prawo do sprostowania i uzupełnienia Danych osobowych. Masz możliwość dokonania tego samodzielnie poprzez ustawienia swojego Konta. W przypadku pozostałych Danych osobowych możesz zgłosić nam żądanie ze wskazaniem sprostowania nieprawidłowych danych lub ich uzupełnienia, jeśli Dane osobowe są niekompletne.
 7. W związku z przysługującym Ci prawem do przenoszenia Danych masz prawo:
  1. otrzymać od nas plik z Twoimi Danymi osobowymi, który będziesz mógł przesłać do wybranego przez siebie administratora Danych osobowych;
  2. żądać abyśmy przekazali Twoje dane osobowe bezpośrednio wskazanemu przez Ciebie administratorowi z zastrzeżeniem, że będzie to technicznie możliwe, Twoje Dane osobowe zostaną Ci przekazane w formacie pliku powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przekazanie Danych osobowych do innego administratora Danych osobowych.
9. Linki zewnętrzneW naszym Serwisie mogą znajdować się linki i odnośniki do witryn zewnętrznych. Dokładamy starań, aby te linki prowadziły do stron gwarantujących wysoki standard bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych. Nie odpowiadamy jednak za sposób w jaki podmioty prowadzące te witryny wykorzystują Dane osobowe, jak zabezpieczają ich przetwarzanie oraz za treści wskazane na tych stronach internetowych. Zapoznaj się proszę z regulaminami i polityką prywatności dostępną na tych stronach zewnętrznych, ponieważ korzystanie z nich oznacza, że akceptujesz i będziesz się stosował do zasad, które określił właściciel takiej strony internetowej.
10. Bezpieczeństwo przetwarzania Danych osobowychZapewniamy odpowiednie zabezpieczenia techniczne, fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. Po otrzymaniu informacji stanowiących dane osobowe, zastosujemy odpowiednie procedury i zasady bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do tych danych.
11. Stosowanie plików Cookies
 1. W naszym Serwisie wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, tablet, smartphone). Cookies pozwalają nam m.in. na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszego Serwisu (dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika), zapamiętania indywidualnych preferencji Użytkownika, a także mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, statystycznych, analitycznych. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika (może to jednak prowadzić do ograniczenia działania niektórych funkcji Serwisu).
 2. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających z Serwisu. Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
12. Przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików Cookies
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.
13. Skargi, pytania i wnioskiJeżeli masz skargi, pytania lub jakiekolwiek wnioski odnośnie przetwarzania przez nas Twoich Danych osobowych i realizacji przysługujących uprawnień, skontaktuj się z nami. Możesz także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl), jeżeli uważasz, że Twoje prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone.
14. Zmiany w Polityce PrywatnościMożemy zmieniać i uzupełniać niniejszą Politykę Prywatności. Informacja o wszelkich zmianach i uzupełnieniach Polityki Prywatności pojawi się na głównej stronie Serwisu.
Polityka prywatności

Strona wyłącznie dla osób pełnoletnich

Strona Eamore.com.pl zawiera ogłoszenia towarzyskie i anonse erotyczne, a także treści oraz zdjęcia o charakterze erotycznym. Jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią lub nie wyrażasz zgody na oglądanie treści erotycznych, prosimy o opuszczenie strony. Niniejsza strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Korzystając ze strony akceptujesz politykę prywatności oraz wyrażasz zgodę na używanie cookies, a także oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią i chcesz oglądać ogłoszenia i anonse towarzyskie z własnej woli.

WchodzęOpuszczam stronę